Corporate/employment update – joint stock companies (January 2017)

Začátkem tohoto roku začínají platit dvě změny důležité zejména pro akciové společnosti:

Zaměstnanci jako členové dozorčích rad akciových společností

Nejpozději do 14. ledna 2019 musí akciové společnosti s více než 500 zaměstnanci znovu zajistit, aby tito zaměstnanci měli možnost si zvolit alespoň jednoho člena dozorčí rady. Akciové společnosti budou muset mít minimálně tříčlennou dozorčí radu, případně počet členů vždy dělitelný třemi. Zpravidla tak bude platit, že dvě třetiny dozorčí rady bude tedy volit valná hromada a zbývající třetinu zaměstnanci společnosti; přičemž ti budou mít také právo své zástupce v dozorčí radě odvolat.

Akciové společnosti, které mají kolem 500 a více zaměstnanců nebo jejichž počet se bude k roku 2019 tomuto počtu blížit, by měly s touto „staronovou“ povinností počítat a zajistit tak revizi svých stanov a následně pro své zaměstnance zorganizovat volby, ve kterých budou moci zvolit svého člena (či členy) do řad dozorčí rady.

Na společnosti s ručením omezením, ani jiné druhy korporací, se změna vůbec nevztahuje, i když budou mít více než 500 zaměstnanců.

Méně formalit při podepisování v zaměstnaneckých věcech

S účinností od 28. února 2017 dojde ke zjednodušení pravidel pro podepisování zaměstnaneckých dokumentů na úrovni představenstva. Ruší se dosavadní pravidlo platné cca 3 roky, kdy vůči zaměstnancům mohl obecně jednat pouze pověřený člen představenstva (případně předseda). Odpadnou tak praktické těžkosti v případě nedostupnosti takto pověřeného člena a zaměstnanecké dokumenty budou opět moci podepisovat všichni členové představenstva, včetně jimi pověřených osob. Od března tak bude platit, že vůči zaměstnancům může jednat představenstvo standardním způsobem podle podpisových pravidel uvedených v OR, případně zpřesněných v interních dokumentech. Pro vyloučení pochybností o kompetencích představenstva bude praktické dosavadní pověření určitého člena včas zrušit. V některých případech se tato změna dotkne i společností s ručením omezením, a to v případě že daná s.r.o. zvolila variantu kolektivního statutárního orgánu.