Labour law update – Set-off against employees‘ wages (February 2017)

Dohoda o srážkách ze mzdy a jednostranné započtení vůči mzdě

Novela občanského zákoníku účinná od 28. 2. 2017 odstraňuje jedno z dosavadních omezení pro dohody o srážkách ze mzdy, platu, odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající obdobný závazek a z náhrady mzdy nebo platu (dále jen „mzda“), jakož i omezení pro jednostranné započtení vůči mzdě.

Nově bude možné uzavřít dohodu o srážkách ze mzdy ve výši přesahující její polovinu. Mimo jiné tak dojde k ukončení přetrvávajících nejasností, zda k výpočtu hranice jedné poloviny mzdy se má použít čistá anebo hrubá mzda zaměstnance. Pro nově uzavírané dohody o srážkách ze mzdy tak bude platit jediná hranice, a to tzv. nezabavitelná částka ve smyslu občanského soudního řádu a příslušného prováděcího předpisu. Nová pravidla se nevztahují na existující dohody o srážkách ze mzdy, avšak zúčastněné strany se mohou domluvit na podřízení se novým limitům.

Dále odpadá omezení, dle kterého nebylo možné provést jednostranné započtení vůči mzdě nad limit její poloviny. V této souvislosti však nadále zůstává v platnosti omezení plynoucí ze zákoníku práce, na základě něhož musí započtení proti pohledávce na mzdu dodržovat limit výše zmíněné nezabavitelné částky.