Legal Outlook 2021 – New requirements on whistleblowing in the Czech Republic

7 Oct 2021

Nová právní úprava whisteblowingu v ČR

Rádi bychom Vás informovali o připravovaném návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, který bude v nejbližší době v České republice schválen a který ukládá zaměstnavatelům a dalším osobám řadu nových povinností.

Účelem návrhu zákona je poskytnout ochranu tzv. oznamovatelům, tj. fyzickým osobám, které učiní oznámení o možném protiprávním jednání jiných osob, o kterém se dozví v souvislosti se svojí prací nebo jinou obdobnou činností (typicky se tak bude jednat o zaměstnance, ale i další osoby).

Oznamovatelé jsou chráněni před tzv. odvetnými opatřeními. To znamená, že osoby, pro něž oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, jsou povinny zabránit, aby byli oznamovatelé na základě svého oznámení postihováni, např. rozvázáním pracovního poměru či snížením mzdy.

Pro tzv. povinné subjekty, na které úprava dopadá, ze zákona plyne povinnost implementovat řadu nových procesů a zajistit jejich dodržování.

Na koho se nové povinnosti vztahují?

Povinnými subjekty jsou dle návrhu zákona jsou zejména všichni zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci, ale dále také veřejní zadavatelé či někteří vyjmenovaní zaměstnavatelé, bez ohledu na počet zaměstnanců, podnikající ve specifickém oboru (pojišťovny, banky apod.).

Způsob podání oznámení

Oznámení bude možné podat písemně, ústně a na žádost oznamovatele také osobně, a to buď prostřednictvím:

a) vnitřního oznamovacího systému, který má povinnost zřídit tzv. povinný subjekt (viz dále), nebo b) prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému vyhodnocuje tzv. příslušná osoba určená povinným subjektem, která v případě důvodného oznámení navrhuje subjektu, kterého se oznámení týká, vhodné opatření k nápravě.

Pokud je oznámení podáno Ministerstvu spravedlnosti, má toto ministerstvo povinnost v případě podezření ze spáchání protiprávního jednání neprodleně informovat orgán veřejné moci.

Oznamovatel může své oznámení také zveřejnit (například na sociálních sítích, internetových stránkách apod.), a to v případě, že nebylo přijato vhodné opatření k nápravě nebo z jiných závažných důvodů.

Nejvýznamnější povinnosti

Povinné subjekty musí zajistit mimo jiné následující:

a) Zřízení vnitřního oznamovacího systému

Vnitřní oznamovací systém je určen k přijímání oznámení. O možnosti podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému musí povinné subjekty informovat na internetu. Vedením vnitřního oznamovacího systému lze pověřit i třetí osobu, ale tím se povinné subjekty nezbavují odpovědnosti za plnění svých povinností. Některé povinné subjekty (např. zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci) mohou využívat jeden sdílený vnitřní oznamovací systém.

b) Určení příslušné osoby

Příslušnou osobou, zodpovědnou za přijímání a posuzování oznámení, může být jen bezúhonná, zletilá a plně svéprávná fyzická osoba. Příslušná osoba je při přijímání a vyhodnocování oznámení povinna dodržovat zákonné lhůty, je vázána povinností mlčenlivosti a nesmí být ve střetu zájmů při plnění svých povinností.

c) Ochrana informací a totožnosti oznamovatele

Jedním z nejdůležitějších aspektů ochrany oznamovatelů je především ochrana jejich totožnosti a informací o jejich osobě. Povinný subjekt tak musí např. zajistit, že se s podanými oznámeními může seznamovat jedině příslušná osoba. Příslušná osoba dále nesmí poskytnout jakékoliv třetí osobě informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel oznámení. Zároveň příslušná osoba nesmí poskytnout třetí osobě informace o totožnosti oznamovatele bez jeho souhlasu (výjimkou je poskytování informací orgánům veřejné moci).

Závěr

Předmětný návrh zákona sice dosud nebyl schválen, přesto Vám doporučujeme začít s přípravou na novou právní úpravu co nejdříve. Podle aktuálního znění návrhu zákona jsou povinné subjekty povinny zavést vnitřní oznamovací systém do 30. března 2021. Nové povinnosti pro povinné subjekty související s ochranou oznamovatelů přitom není radno podceňovat. Při jejich nesplnění může být podle aktuálního návrhu uložena povinným subjektům pokuta až 1 000 000 Kč nebo 5 % z čistého obratu za poslední ukončené účetní období.

 

V případě dotazů jsme Vám k dispozici.

 

Jana Pattynová, e-mail: jana.pattynova@pierstone.com

Michaela Vimpelová, e-mail: michaela.vimpelova@pierstone.com

 

www.pierstone.com

The Full-Service Law Firm for the Digital Economy.