Legal Guide COVID-19 in the Czech Republic (2nd wave)/Právní průvodce COVID-19 v ČR (druhá vlna)

7 Nov 2020

Průvodce COVID-19: právní otázky

Pandemie viru SARS CoV-2 dlouhodobě ovlivňuje společnost a přináší nové právní problémy. Odpovědi na některé právní otázky související s pandemií a odkazy na užitečné zdroje informací najdete v průvodci Pierstone níže. Průvodce COVID-19: právní otázky přináší tato témata (průběžně aktualizujeme a doplňujeme).


ZAMĚSTNANECKÉ OTÁZKY

V důsledku některých opatření přijímaných za účelem omezení šíření viru SARS CoV-2 mohou zaměstnavatelům vznikat omezení související s jejich provozem a přidělováním práce zaměstnancům.

Jedno z klíčových opatření, které je způsobilé zajistit ochranu zaměstnanců i zachování činnosti zaměstnavatele je práce z domova (home office). Základní pravidla, které je nutno pro Home office zaměstnanců dodržovat shrnujeme v Právním průvodci: Home Office (dostupné pouze v angličtině).

Propad ekonomiky nebo nemožnost výkonu podnikatelské činnosti může zásadním způsobem ovlivnit podnikatelskou činnost zaměstnavatelů a někteří mohou být nuceni přistoupit k hromadnému propouštění zaměstnanců. V případě, že se zaměstnavatel rozhodne k takovému kroku a propouští více než 10 zaměstnanců, uplatní se specifická pravidla hromadného propouštění vyplývající ze zákoníku práce. Více informací naleznete v samostatném článku Právního průvodce: Hromadné propouštění.

Aktuální informace týkající se povinností zaměstnavatelů, podpory na ochranu pracovních míst a další související informace najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde. Další užitečné informace související s pandemií viru SARS CoV-2 jsou dostupné na speciální webové stránce Ministerstva zdravotnictví zde a v sekci věnované zaměstnaneckým otázkám zde.


NÁHRADA ŠKODY OD STÁTU

Opatření vlády vyhlašovaná v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2 významným způsobem zasahují do svobody pohybu osob, ale rovněž ekonomické činnosti mnohých podnikatelů. Otázka vymahatelnosti škody po státu je velmi rozporuplná a prozatím nebyla zcela vyjasněna, ač tedy někteří vládní představitelé opakovaně deklarovali, že případné náhrady škody jsou zcela pokryty jednotlivými dotačními programy, jejichž součástí rovněž často bývá prohlášení, že se žadatel nebude po státu již domáhat další škody, která mu potenciálně stejným omezením vznikla.

Více informací naleznete v samostatném článku Právního průvodce: Náhrada škody.


NEMOŽNOST PLNĚNÍ A DOPADY NA SMLUVNÍ VZTAHY

Pandemie viru SARS CoV-2 a související omezení mohou mít podstatný vliv na plnění smluvních závazků. Jaké jsou důsledky pandemie pro existující smlouvy, k čí tíži jdou následky ze vzniklé situace a jak ovlivňuje nároky z porušení smlouvy jeho příčina?

Odpovědi na tyto otázky a další užitečné informace najdete v samostatném článku Právního průvodce: Dopady na smluvní vztahy.


DAŇOVÉ OTÁZKY

Daňový řád poskytuje několik institutů, které mohou v době pandemie, avšak i mimo ni sloužit jako užitečný nástroj pro odložení nebo snížení některých daňových povinností. V případě potřeby totiž může daňový subjekt požádat například o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, posečkání s úhradou daně či rozložení úhrady daně na splátky.

Podrobnosti k úpravě daňového řádu a nejnovějších změn v oblasti daní naleznete v samostatném článku Právního průvodce: Daňové úlevy.


OTÁZKY OCHRANY SOUKROMÍ

Šíření bezprostředních informací v médiích a napříč internetem o vývoji nákazy viru SARS CoV-2 má svoje limity z hlediska ochrany osobních údajů. Jaké údaje může zpracovávat o zaměstnancích zaměstnavatel? Mohou státní orgány zveřejnit údaje týkající se identity občanů? Přinášíme rovněž souhrn stanoviska Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Odpovědi na tyto otázky a další užitečné informace najdete v samostatném článku Právního průvodce: Otázky ochrany soukromí.


POMOC PODNIKATELŮM

Ministerstvo průmyslu a obchodu přijímá a vyhlašuje za účelem podpory podnikatelů zasažených pandemií viru SARS CoV-2 nejrůznější opatření a balíčky, které mají za účel zajistit ekonomickou podporu zasažených podnikatelů. Od počátku pandemie šlo o různé formy pomoci např. částečná úhrada nájemného, kompenzační bonusy, záruky na půjčky apod.

Aktuální informace o všech formách ekonomické podpory i souvisejících omezení zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu zde. Hospodářská komora České republiky zveřejňuje informace k dopadům pandemie relevantní pro podnikatele zde. Další užitečné informace související s pandemií viru SARS CoV-2 jsou dostupné na speciální webové stránce Ministerstva zdravotnictví zde.