Právní průvodce COVID-19: Daňové úlevy

27 Mar 2020

Naposledy aktualizováno: 27. března 2020, 10:00

Pandemie choroby COVID-19 a s ním související omezující opatření vlády významně zasáhly do podnikatelského sektoru velké části odvětví a omezily řadu podnikatelských aktivit. Advokátní kancelář PIERSTONE níže shrnuje jak existující instituty daňového řádu ke zmírnění negativních daňových dopadů, tak nově zavedená liberační a podpůrná opatření vlády, včetně novel příslušných předpisů. Článek je součástí komplexního a denně aktualizovaného Právního průvodce dopady COVID-19 v ČR.

Opatření, která vyžadovala formu zákona, prošla  oběma komorami Parlamentu České republiky ve stavu legislativní nouze a byla již i podepsána prezidentem.


Liberační balíček Ministerstva financí I.

Ministerstvo financí ČR již na začátku minulého týdne vyhlásilo mimořádný liberační balíček, který doplňuje standardní instituty daňového práva a zahrnuje následující daňové úlevy:

Hromadné prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně

Prominutí se vztahuje na všechny případy, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání s úhradou daně či rozložení úhrady daně na splátky a zároveň prokáže důvody jakkoliv související s COVID-19. Daňovému subjektu pak bude automaticky prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně.

Dané prominutí se vztahuje na veškeré daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na veškeré daňové subjekty. Význam bude mít dané prominutí zejména pro plátce DPH, kterým tak může být prominuta pokuta za pozdní podání DPH přiznání.

Pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019 bez sankce

Pokud daňové přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 bude poplatníky, kteří měli povinnost podat daňové přiznání k dani nejpozději ke dni 1. dubna 2020, podáno nejpozději ke dni 1. 7. 2020 (bez ohledu na to, zda je podáváno daňovým poradcem) a zároveň do té doby bude zaplacena daň, nebudou ze strany správce daně uplatňovány vůči poplatníkům sankce (tj. pokuta a úrok z prodlení) související s pozdním daňovým přiznáním podáním.

Prominutí pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení

Jedná se o automatické prominutí pokut za pozdní podání kontrolního hlášení ze strany plátců DPH, které vznikly v období od 1. března 2020 do 31. července 2020.

Dané se však vztahuje pouze na prominutí pokuty ve výši 1 000 Kč, která vzniká v případě, že je kontrolní hlášení sice podáno po termínu, ale před zasláním výzvy správce daně k jeho podání.

Další pokuty související s kontrolním hlášením ve výši 10 až 50 tisíc Kč budou prominuty v případě, že plátce prokáže souvislost pochybení a přijatých mimořádných opatření (např. doložení vlivu karantény, nemoci, souvisejícího pečování o člena domácnosti týkající se plátce, jeho zástupce nebo osob klíčových pro činnost plátce).

Prominutí některých správních poplatků

Dále budou promíjeny správní poplatky za podání:

– žádosti o posečkání (typicky jde o splátkování daně),

– žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. úroku z posečkané částky,

– žádosti o prominutí pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení (po výzvě).

K tomuto prominutí dochází plošně pro žádosti podané mezi dnem účinnosti liberálního balíčku a 31. červencem 2020.


Liberační balíček Ministerstva financí II.

Ministerstvo financí dále navrhlo dne 22. března 2020 doplnění prvního liberačního balíčku o další opatření, která shrnujeme níže:

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů

Červnová záloha na daň z příjmů fyzických a právnických osob (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců) se nebude vůbec hradit.

Prominutí pokut v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí dále plošně promine pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se bude vztahovat na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. března do 31. července 2020. Taková daňová přiznání budou moci být bez hrozby sankce podána nejpozději do 31. srpna 2020. Současně budou v těchto případech prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitostí a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.

Zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty (tzv. loss carryback)

Zavedení tohoto institutu se bude týkat daně z příjmů fyzických osob i právnických osob za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit formou dodatečného daňového přiznání za rok 2019 a 2018. Podnikatelé tedy budou moci letošní ztrátu přenést do předchozích let a získat zpět daně uhrazenou v letech 2019 a 2018. Přeplatek však bude vrácen až po podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020, tedy až v dubnu, resp. červenci 2021.Toto opatření by nicméně mělo v roce 2021 zlepšit cash-flow nejvíce zasažených subjektů a zlepšit jejich pozici při žádostech o úvěr.


Opatření v oblasti daní schválená Parlamentem ČR formou novel zákonů

Parlament ve stavu legislativní nouze na schůzích 24. a 25. března 2020 schválil a prezident 26. března 2019 podepsal v oblastí daní a odvodů následující změny zákonů:

Úlevy na odvodech pro OSVČ

Všechny osoby samostatně výdělečně činné nebudou povinny platit zálohy na sociální (tj. pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) a zdravotní pojištění za období od března 2020 do srpna 2020 (tj. 6 měsíců). Pokud OSVČ zálohu za některé tyto měsíce zálohu odvede, použije se na úhradu splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020. Pro účely zákona o důchodovém pojištění budou zálohy považovány za zaplacené.

Za období od března 2020 do srpna 2020 budou dále odvody sníženy o výši minimálních záloh, tedy pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti bude sníženo o 2 544 Kč měsíčně, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost nebo o 1 018 Kč měsíčně, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Odvody na veřejné zdravotní pojištění budou sníženy za každý měsíc o minimální zálohu na zdravotní pojištění, která pro rok 2020 činí 2 352 Kč. Ve výsledku tedy OSVČ ušetří na odvodech až 29 376 Kč.

U zdravotního pojištění byla rovněž zákonem odložena povinnost OSVČ podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019, a to do 3. srpna 2020. Rovněž Česká správa sociálního zabezpečení bude podání přehledu do 3. srpna 2020 tolerovat a nebude za takové pozdní podání uplatňovat žádné sankce nebo penále.

Pozastavení elektronické evidence tržeb

Dle zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (sněmovní tisk 788) nebudou subjekty evidence tržeb povinny plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu. Nouzový stav byl vyhlášen 12. března 2020 na 30 dní, pokud tedy nebude prodloužen nebo zkrácen, mělo by dojít k obnovení EET od 10. července 2020.

Fakticky tím pádem dochází i k posunutí zavedení 3. a 4. vlny EET, jež měla být účinná od 1. května 2020.

Ministerstvo financí dále navrhlo dne 22. března 2020 doplnění prvního liberačního balíčku o další opatření, která shrnujeme níže:


Instituty daňového řádu zmírňující negativní daňové dopady související s COVID-19

Daňový řád již ve svém stávajícím znění nabízí několik standardních institutů, které jsou způsobilé nežádoucí daňové dopady eliminovat či zmírnit. Jedná se zejména o následující instituty:

Snížení, případně upuštění od záloh. Umožňuje změnit výši a periodicitu záloh, případně taktéž povolit výjimku z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období.

Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Umožňuje prodloužit lhůtu pro podání řádného daňového tvrzení až o 3 měsíce (případně 10 měsíců, pokud předmět daně tvoří i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí).

Posečkání s úhradou daně či rozložení úhrady daně na splátky. Umožňuje prodloužit lhůtu splatnosti daně, popřípadě rozložit úhradu daně na splátky. Po dobu povoleného posečkání dále nevzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení (repo sazba + 14 %). Na druhou stranu daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z posečkané částky (repo sazba + 7 %).

Prominutí daně nebo příslušenství daně. Umožňuje prominout daně (její části), penále, úroky z prodlení a úroky z posečkání.

Výše uvedené úlevy a instituty se uplatňují na základě žádosti daňového subjektu a jejich přiznání je na zvážení příslušného správce daně.

 


Ostatní články z našeho Právního průvodce:

Právní průvodce COVID-19


Informace zde obsažené nepředstavují právní poradenství a nelze na ně spoléhat bez konzultace s právním zástupcem.