Právní průvodce COVID-19: Splátky úvěrů a nájemné

25 Apr 2020

Naposledy aktualizováno: 25. dubna 2020, 17:45

Celosvětové rozšíření COVID-19 má vedle všech dalších důsledků nemalý vliv na plnění závazků ze smluv. Stát proto navrhuje několik opatření, které mají zmírnit tyto dopady a chránit slabší strany těchto smluvních vztahů. Jedná se, kromě jiného, o odklad splátek úvěrů a úpravu nájemních vztahů, které shrnujeme níže.


Odklad splátek úvěrů

Od 17. dubna 2020 je účinný zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 na základě kterého je možné oznámit odklad splátek úvěrů dle podmínek shrnutých níže.

Co je moratorium na splácení úvěrů? Dle návrhu zákona bude na základě oznámení úvěrovaného (tj. dlužníka) možné odložit na určitou omezenou dobu (tzv. ochranná doba) plnění peněžitých dluhů, které má dlužník vůči úvěrujícímu (obvykle banka, ale i nebankovní subjekty). O délku odkladu splácení, tj. ochranné doby se prodlužuje doba splácení úvěru a trvání zajištění úvěru.

Odklad splácení úvěru nepovede k negativnímu zápisu v registrech dlužníků a při posuzování schopnosti splácet dluh se k odkladu nepřihlíží. Odklad splátek úvěrů je dobrovolný a nepodléhá žádným poplatkům. Nicméně i po dobu odkladu přirůstají k jistině sjednané úroky.

Na koho se odklad splátek vztahuje? Spotřebitele i podnikatele.

Na jaké úvěry se odklad splátek vztahuje? Odložit je možné splácení spotřebitelských a podnikatelských úvěrů sjednaných a čerpaných před 26. březnem 2020 a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020.

Co znamená odklad splátek? Odkladem dojde k přerušení splácení úroků i jistiny. Pouze u úvěrů právnických osob bude pozastaveno splácení jen jistiny, úroky budou právnické osoby platit dál.

Po trvání odkladu, tj. ochranné doby vzniká úvěrujícímu právo na úrok. U spotřebitelů byl tento úrok zastropován na výši repo sazby vyhlášené ČNB (aktuálně 1 %) zvýšené o 8 procentních bodů, tedy v zásadě na stejnou výši, jakou činí zákonná výše úroků z prodlení. Pokud byl sjednán nižší úrok, bude se jistina úročit dle této dohodnuté výše. Podnikatelé mají povinnost platit úroky ve sjednané výši, tedy bez zastropování.

Pokud byla sjednaná pevná (fixní) zápůjční úroková sazba, období po kterou trvá se prodlouží o dobu trvání ochranné doby.

Právnické osoby, které využijí odklad splátek, mají povinnost zdržet se během ochranné doby nakládání s majetkem, který by mohl sloužit k uspokojení úvěrujícího.

Kdy nelze odložit splácení? Pokud byl úvěrovaný k 26. březnu 2020 v prodlení s plněním dluhu delším než 30 dnů. Možnost odložení splátek se dále neuplatní na úvěrový rámec, operativní leasing, finanční záruku, úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu a další vyjmenované závazky.

Na jak dlouho lze odložit splácení? Splácení lze odložit do 31. října 2020 (nebo na žádost dlužníka pouze do 31. července 2020).

Odklad splátek (ochranná doba) začíná od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochranné doby. To znamená, že u všech žádostí o odklad doručených poskytovateli úvěru do 30. dubna 2020 začne běžet odklad od 1. května 2020.

Jak odložit splácení? Písemným oznámením nebo jiným způsobem, který úvěrující určí. Součástí oznámení musí být prohlášení, že úvěrovaný má v úmyslu využít ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 na úvěrovaného, a identifikace úvěru, kterého se oznámení týká (neobsahuje-li tuto identifikaci, platí, že se týká všech úvěrů mezi úvěrovaným a úvěrujícím). Úvěrující do 30 dní od doručení oznámení sdělí den počátku a konce odložení splátek a další podrobnosti o úvěru týkající se zejména dalšího splácení po uplynutí ochranné doby.


Novela zákona o spotřebitelském úvěru

Spolu s úpravou odkladu splátek nebyla účinnosti také novela zákona o spotřebitelském úvěru (zákon č. 186/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru), jejíž součástí jsou níže shrnuté novinky.

Zákon o spotřebitelském úvěru obsahuje ustanovení, jež omezují sankce související s prodlením spotřebitele. Již existující omezení (smluvní pokuta do 0,1 % denně z částky, ohledně níž je dlužník v prodlení, součet všech sankcí maximálně do výše poloviny jistiny úvěru) byla nově doplněna o zvláštní úpravu pro případ, kdy je dlužník v prodlení delším než 90 dnů. V takovém případě už věřitel nebude moci požadovat zaplacení žádných dalších pokut, pouze bude mít nárok na úrok odpovídající repo sazbě vyhlášené ČNB zvýšené o 8 procentních bodů (pozn. výše úroku se vypočítává z repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení; pokud tedy došlo k prodlení s úhradou dluhu od začátku roku 2020 do 30. 6. 2020 odpovídá maximální výše úroku 10 %).

Navíc se úprava maximálních možných sankcí nově uplatní nejen na spotřebitele, ale na všechny fyzické osoby (tedy i OSVČ, které si vzali úvěr v souvislosti se svým podnikáním), které jsou v prodlení se splacením úvěru delším než 90 dnů. Pro tyto osoby bude platit omezení sankcí obdobně jako pro spotřebitele s tím rozdílem, že celková výše smluvních pokut je omezena pouze polovinou jistiny, nikoliv zároveň celkovou absolutní výší (200.000,- Kč) jako u spotřebitelů.


Úprava vztahů mezi nájemci a pronajímateli

Do smluvní úpravy vztahů mezi pronajímateli a nájemci, kteří byli zasaženi pandemií COVID 19 může nově zasáhnout zákonná úprava. Legislativním procesem totiž úspěšně prošly dva návrhy zákonů (jeden pro prostory sloužící k podnikání a druhý pro bytové prostory). Dne 24. dubna oba zákony podepsal prezident republiky, publikace ve sbírce zákonů se očekává v následujících dnech, kdy zároveň zákony nabydou účinnosti.

Nájem prostor sloužících k podnikání

Dle zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání nebude moci pronajímatel od nabytí účinnosti zákona do 31. prosince 2020 jednostranně ukončit nájem prostor sloužících k podnikání pouze z důvodu, že se nájemce dostal do prodlení s platbou za nájemné (nevztahuje se na platby za služby) mezi 12. březnem 2020 a 30. červnem 2020.

Na jaké případy se zákaz vztahuje? Zákaz ukončení nájmu se vztahuje pouze na situace, kdy se nájemce dostal do prodlení s placením nájemného v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii COVID-19, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti. Tento důvod prodlení je nájemce povinen osvědčit předložením listin do patnácti dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného.

Do kdy musí nájemce dlužné nájemné doplatit? Nájemce má povinnost uhradit všechny pohledávky (tedy dlužný nájem včetně úhrady za služby), které se staly splatnými mezi 12. březnem 2020 a 30. červnem 2020) nejpozději do 31. prosince 2020. Pokud tak neučiní může nájemce ukončit nájem s výpovědní dobou 5 dní (uplatní se také v případě, že nájemce prohlásí, že dluh neuhradí).

Zanikne-li či skončí nájem před uplynutím ochranné doby (tj. dříve než 31. prosince 2020), je nájemce povinen uhradit splatné dluhy nájemného do 30 dnů od zániku či skončení nájmu.

Může se pronajímatel bránit? Pronajímatel má za určitých okolností právo požadovat u soudu zrušení nájmu (zejména je-li pronájem jediným zdrojem jeho obživy). Toto lze požadovat až po skončení nouzového stavu.

Nájem prostor sloužících k bydlení

Dle zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby nebude moci pronajímatel od nabytí účinnosti zákona do 31. prosince 2020 jednostranně ukončit nájem prostor sloužících k bydlení pouze z důvodu, že se nájemce dostal do prodlení s platbou za nájemné (nevztahuje se na platby za služby), a to mezi 12. březnem 2020 a dnem následujícím po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však 31. červencem 2020.

Na jaké případy se zákaz vztahuje? Zákaz ukončení nájmu se vztahuje pouze na situace, kdy se nájemce dostal do prodlení s placením převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného, což má povinnost doložit potvrzením od příslušného úřadu práce ČR (podrobnosti stanoví metodický pokyn).

Do kdy musí nájemce dlužné nájemné doplatit? Nájemce má povinnost uhradit všechny pohledávky (tedy dlužný nájem), které se staly splatnými mezi 12. březnem 2020 a dnem následujícím po dni skončení mimořádného opatření při epidemii (nejdéle 31. červencem 2020) nejpozději do 31. prosince 2020. Pokud tak neučiní, může nájemce ukončit nájem bez výpovědní doby (uplatní se také v případě, že nájemce prohlásí, že dluh neuhradí nebo to bude nepochybné).

Může se pronajímatel bránit? Obdobně jako u prostor sloužících k podnikání pronajímatel má za určitých okolností právo požadovat u soudu zrušení nájmu (zejména pokud by v důsledku omezení mohl upadnout do takové nouze, že nebude mít ani na nutnou výživu). Toto lze požadovat až po skončení nouzového stavu.Ostatní články z našeho Právního průvodce:

Právní průvodce COVID-19


Informace zde obsažené nepředstavují právní poradenství a nelze na ně spoléhat bez konzultace s právním zástupcem.