Legal Guide COVID-19 in the Czech Republic/Právní průvodce COVID-19 v ČR (průběžně aktualizováno)

6 May 2020

Naposledy aktualizováno 6. května 2020, 14:15

Právní průvodce dopady COVID-19 (koronaviru) přináší tato témata:

 


NOUZOVÝ STAV

Vláda ČR rozhodla v souvislosti s novým virem SARS CoV-2 (tzv. COVID-19 či také jen koronavirus) o vyhlášení nouzového stavu na území České republiky. Ten je oprávněna vyhlásit v souladu s ústavním zákonem o bezpečnosti o České republiky a krizovým zákonem. Nouzový stav je nyní vyhlášen do 30. dubna 2020 (pokud nebude dále prodloužen). Nouzový stav byl původně vyhlášen dne 12. března 2020, a to na maximální možnou dobu – tj. 30 dnů, měl tedy skončit v sobotu 11. dubna 2020. Nouzový stav je možné prodloužit jen s předchozím souhlasem Poslanecké sněmovny, ta jej prodloužila 7. dubna s trváním do 30. dubna; další prodloužení nouzového stavu může provést rovněž jen Poslanecká sněmovna.

Vláda (resp. Ministerstvo zdravotnictví, jak podrobně rozebíráme v článku Právního průvodce: Náhrada škody) postupně přijala omezující opatření, včetně uzavření některých obchodů, plošné karantény a dalších. Aktuální přehled všech přijatých opatření je k dispozici na internetových stránkách Vlády. Dne 24. dubna Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovalo plán uvolňování jednotlivých opatření:

 

Jaké jsou dopady těchto opatření na zaměstnavatele, právní vztahy s klienty a odběrateli a co lze případně žádat od státu? Níže vám přinášíme základní přehled právních aspektů souvisejících s těmito omezeními. Přehled pravidelně aktualizuje a doplňujeme o nejnovější poznatky.

Souhrn informací rovněž přinášíme v angličtině.


ZAMĚSTNANECKÉ OTÁZKY

V důsledku s rozhodnutím vlády o omezení pohybu a o zákazu  kulturních, sportovních a dalších akcí a o provozu maloobchodu mohou zaměstnavateli vznikat omezení související s jeho provozem a přidělování práce zaměstnancům. Stát schválil pomoc podnikatelům na ochranu pracovních míst – tzv. program ANTIVIRUS, včetně pomoci pro OSVČ. Více informací naleznete v Právním průvodci: Zaměstnanecké otázky.

Důležitým opatřením pro ochranu zaměstnanců i zachování chodu společnosti je bezesporu možnost práce z domova. Základní pravidla, které je nutno pro Home office zaměstnanců dodržovat shrnujeme v Právním průvodci: Home Office (dostupné pouze v angličtině).

Významné omezení ekonomiky může zásadním způsobem zasáhnout do činnosti jednotlivých zaměstnavatelů, kteří budou nuceni přistoupit k hromadnému propouštění zaměstnanců. V případě, že se zaměstnavatel rozhodne přistoupit k takovému kroky a propouští více než 10 zaměstnanců, uplatní se specifická pravidla hromadného propouštění podle zákoníku práce. Více informací naleznete v samostatném článku Právního průvodce: Hromadné propouštění.


NÁHRADA ŠKODY OD STÁTU

Opatření vlády vyhlášená v souvislosti s nouzovým stavem významným způsobem zasahují do svobody pohybu osob, ale rovněž ekonomické činnosti mnohých podnikatelů. Stát je přitom odpovědný za veškerou škodu, kterou v souvislosti s takovými opatřeními způsobí.

Více informací najdete v samostatném článku Právního průvodce: Náhrada škody způsobené krizovými opatřeními.


NEMOŽNOST PLNĚNÍ A DOPADY NA SMLUVNÍ VZTAHY

Pandemie viru SARS CoV-2 a související vládní opatření (karanténa, zavřené obchody a restaurace, zrušené lety apod.) již nyní rovněž podstatný vliv na plnění smluvních závazků. Jaké jsou důsledky pandemie pro existující smlouvy, k čí tíži jdou následky ze vzniklé situace a jak ovlivňuje nároky z porušení smlouvy jeho příčina?

Více informací najdete v samostatném článku Právního průvodce: Dopady na smluvní vztahy.

Vláda připravila rovněž opatření týkající se odložení splátek úvěrů a nájemného (prostor sloužících k podnikání i bytových prostor). Změny shrnujeme v samostatném článku Právního průvodce: Splátky úvěrů a nájemné.


DAŇOVÉ OTÁZKY

Daňový řád poskytuje několik základních nástrojů, jak odsunout některé daňové povinnosti. Nadto Ministerstvo financí přijalo mimořádný liberační balíček, kterým promíjí některé lhůty a stávající povinnosti  a odsouvá je.

Více informací najdete v samostatném článku Právního průvodce: Daňové úlevy


OTÁZKY OCHRANY SOUKROMÍ

Šíření bezprostředních informací v médiích a napříč internetem o vývoji nákazy viru COVID-19 má svoje limity z hlediska ochrany osobních údajů. Jaké údaje může zpracovávat o zaměstnancích zaměstnavatel? Mohou státní orgány zveřejnit údaje týkající se identity občanů? Přinášíme rovněž souhrn aktuálního vyjádření Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací najdete v samostatném článku Právního průvodce: Otázky ochrany soukromí.


BEZÚROČNÉ PŮJČKY, ZÁRUKY A DOTACE

V reakci na ekonomické dopady pandemie viru SARS CoV-2 připravila Českomoravská záruční a rozvojová banka ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu několik programů na podporu podnikání. O jaké jde programy? Kdo může o ně může žádat? Jaké jsou podmínky a omezení?

Více informací najdete v samostatném článku Právního průvodce: Bezúročné půjčky, záruky a dotace


POMOC OSVČ A DROBNÝM PODNIKATELŮM

V rámci pomoci podnikatelům Ministertstvo průmyslu a obchodu rovněž postupně připravuje opatření na pomoc nejdrobnějším podnikatelům, resp. tedy osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Stát postupně implementuje jednotlivá opatření, a to včetně rozšíření ošetřovaného rovněž na OSVČ (více informací v článku Právního průvodce: Zaměstnanecké otázky, které se zabývá rovněž ošetřovným pro OSVČ, nebo na stránkách MPO) či poskytnutí tzv. kompenzačního bonusu ve výši 25.000 Kč (žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím stránek finančí správy).

Přehled veškerých opatření na pomoc OSVČ a ostatních opatření je dostupný na stránkách MPO.

Vláda se dále usnesla na rozšíření příjemců tzv. kompenzačního bonusu i na drobné podnikatele (fyzické osoby), kteří jsou společníky společností s ručením omezeným s jedním či dvěma společníky (popř. více společníky, pokud jde o členy rodiny). Kompenzační bonus má být poskytován dle návrhu ve výši 500 Kč denně za období od 12. března do 8. června, tedy maximálně 44 500,- Kč. Nárok na kompenzační bonus by měli mít společníci s.r.o., jejichž obrat v roce 2019 překročil 180 000,- Kč. Žádný společník nesmí současně čerpat bonus vícekrát, a to ani z titulu OSVČ.